Otisk legální

Richard und Regina Kluzak

221, Boulevard des Naiades

83380 Les Issambres

Tel.: +33(0)4 94 96 81 82

Mobil: 0033(0)6 48 82 71 96

Email: [email protected]

USt-ID Nr.  CZ5657277516, výkonný ředitel : Richard Kluzak

 Zřeknutí se odpovědnosti 1. Obsah online nabídky Autor nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na odpovědnost vůči autorovi týkající se materiálních nebo nemateriálních škod způsobených použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných a neúplných informací jsou obecně vyloučeny, pokud nelze prokázat, že autor jednal úmyslně nebo hrubě z nedbalosti Má chybu. Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo na změnu částí stránek nebo celé nabídky měnit, přidávat, mazat nebo zastavit publikaci dočasně nebo trvale bez předchozího upozornění. 2. Odkazy a odkazy V případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí webové stránky („hypertextové odkazy“), které jsou mimo oblast odpovědnosti autora lež, povinnost odpovědnosti by vstoupila v platnost pouze v případě, že autor má znalosti o obsahu a o něm Bylo by pro něj technicky možné a rozumné zabránit použití v případě nezákonného obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době vytváření odkazů nebyl na odkazovaných stránkách žádný nelegální obsah byly rozpoznatelné. O současném a budoucím designu, obsahu nebo autorství odkazovaných / propojených stránek autor nemá žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných / propojených stránek, které byly změněny po nastavení odkazu. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy nastavené na vlastních webových stránkách společnosti a odkazy, jakož i pro zahraniční položky v knihách hostů, diskusních fórech, adresářích odkazů, seznamech adresátů stanovených autorem a ve všech ostatních formách databází, jejichž obsah lze externě psát. Za nezákonné, nesprávné nebo neúplný obsah, zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití těchto informací Pouze odpovědný je poskytovatel stránky, na kterou se odkazuje, nikoli osoba, která odkazuje na příslušnou publikaci pouze odkazuje. 3. Autorské právo a právo ochranných známek Autor se snaží chránit autorská práva k obrázkům, grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a použitým ve všech publikacích Sledovat texty, používat obrázky, grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které vytvořil sám, nebo používat bezlicenční grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty. Všechny názvy značek a ochranných známek zmíněné na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením příslušného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích stran, by neměl být učiněn jednoduše proto, že jsou zmíněny! Autorské právo na publikované objekty vytvořené autorem zůstává pouze autorovi stránek. Duplikace nebo použití takové grafiky, zvukových souborů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není povoleno bez výslovného souhlasu autora. 4. Ochrana osobních údajů Pokud je na webu možnost zadat osobní nebo obchodní údaje (e-mailové adresy, jména, adresy), zadávání těchto údajů probíhá dobrovolně. Použití a platba všech nabízených služeb je povolena - pokud je to technicky možné a rozumné - bez specifikace těchto údajů nebo podle specifikace anonymizovaných údajů nebo pseudonymu. Použití kontaktních údajů zveřejněných v tiráži nebo srovnatelných informací, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy, třetími stranami k zasílání informací, které nebyly výslovně požadovány, není povoleno. Výslovně si vyhrazujeme právo podniknout právní kroky proti odesílatelům takzvaných nevyžádaných e-mailů, kteří tento zákaz porušují. 5. Právní platnost tohoto odmítnutí odpovědnosti Toto odmítnutí odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, ze které jste byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již nebo zcela neodpovídají aktuálnímu právnímu stavu, zůstávají zbývající části dokumentu nedotčeny svým obsahem a platností.